FedBeton shortflash
Shortflash

Oktober 2020

In deze editie

Wat betekent CLP voor onze sector ?

Reeds in januari 2009 is de Europese CLP-verordening in werking getreden. CLP staat voor Classification, Labeling and Packaging en heeft als primair doel om consumenten en werknemers te beschermen. Daarom moeten chemische producten en andere potentieel gevaarlijke stoffen voorzien worden van etiketten en aanduidingen volgens een gestandaardiseerd systeem.

Wat heeft dit nu met stortklaar beton te maken, vraagt u zich misschien af. Stortklaar beton wordt toch niet verpakt … Dat is correct, maar voor ons product is het de leveringsbon die van de correcte aanduiding dient voorzien te worden. Door de hoge pH-waarde van vers beton wordt dit namelijk als een “gevaarlijk en corrosief” product beschouwd en dienen de correcte pictogrammen op de leveringsbon vermeld te worden. Vandaar ook de noodzaak tot het beschermen van de huid en de ogen bij het verwerken van vers beton.

Als producent bent u dus verplicht om uw product te registreren bij het anti-gif centrum. De bedoeling is dat men hier over alle nuttige informatie met betrekking tot gevaarlijke producten beschikt, zodat men gepast advies kan geven bij ongevallen of calamiteiten.

Deze aanmelding dient uiterlijk op 31.12.2020 te gebeuren om van de overgangsmaatregel tot 31.12.2024 te kunnen genieten.

FEDBETON is in contact met het anti-gif centrum en de FOD Volksgezondheid om na te gaan op welke manier dit praktisch dient te gebeuren. Wij komen hier op terug zodra we concrete informatie hebben bekomen.

 

 

FEDBETON was op Techni-Mat

FEDBETON was aanwezig op deze vakbeurs voor bouw en infrastructuur met een (bescheiden) stand. We namen ook 2 lezingen voor onze rekening. Eéntje over de Concrete Sustainability Council (CSC) en een andere over het Charter dat FEDBETON samen met FABA heeft opgesteld.

U kan deze presentaties nog eens nalezen via onderstaande links : CSC en Charter

De eerste uitgave van deze vernieuwde beurs vond plaats op 7 en 8 oktober jongstleden. Ze was initieel reeds gepland einde maart, maar dit kon toen door de lockdown niet doorgaan. De organisatie heeft er dan ook alles aan gedaan om er een corona-proof event van te maken.

De beurs verwelkomde een kleine 2000 bezoekers, niet slecht voor een eerste editie en zeker rekening houdend met de geldende corona maatregelen.

Noteer alvast dat de volgende editie van Techni-Mat gepland staat op 9 en 10 maart 2022.

 

 

Benor: uitzonderlijke aanpassing controleschema

De Benor vergunninghouders werden middels de omzendbrief van 25.09.2020 van Be-Cert geïnformeerd over een uitzonderlijke Corona maatregel. Voor de centrales die sinds begin 2020 gecertificeerd zijn, zal in het najaar 1 technisch controlebezoek vervangen worden door een monstername bezoek van 1/2 dag.

We kunnen deze maatregel enkel maar toejuichen. FEDBETON had er tijdens de lockdown in het voorjaar bij Be-Cert op aangedrongen om in de gekende moeilijke omstandigheden een afwijking op het extern controleschema te overwegen. Deze aanpassing compenseert dan in zekere mate de bijkomende werklast die de inspecties op afstand tijdens de lockdown tot gevolg hebben gehad, zonder dat de intrinsieke kwaliteitsborging hierdoor in het gedrang komt.

 

 

Concrete Day 2020

De Belgische Betongroepering – wellicht beter gekend als de BBG – had niet alleen haar jaarlijkse hoogmis te vieren... de BBG vierde dit jaar ook haar 40ste verjaardag ! ...en dat kon of mocht de BBG, zelfs met het COVID-19 als dreigende donderwolk boven dit belangrijk netwerkevent, niet nalaten te vieren.

Dus trok de BBG alle registers open en zocht ze naar een CORONA-proof formule om alle stakeholders te verzamelen aan het computerscherm.

Op relatief korte termijn – want oorspronkelijk wou de BBG effectief iedereen nog fysiek samenbrengen in de Brabanthal in Leuven – werd een onlineformule uit de mouw geschud; en wij als FEDBETON, die actief deelnam met 3 presentaties in één van de workshops, zijn van mening dat het bijzonder professioneel werd uitgewerkt en constant boeiend is gebleven. Goede presentatie, perfect in beeld gebracht en met onderwerpen die zeker voor alle professionals interessant waren.

Aan alle medewerkers van de BBG : Proficiat voor het event en Proficiat met de verjaardag !

De 3 bijdrages van FEDBETON kan u bekijken :

 

 

Charters Schoolomgevingen

De scholen en universiteiten zijn opgestart; de leerlingen en studenten zijn terug op weg met hun fiets naar de school of de faculteit. Ze zijn met velen en respecteren doorgaans wel tamelijk goed de wegcode.

In een recente actie in Lier hebben enkele van onze leden een betonmixer ter beschikking gesteld om de dode-hoek-problematiek uit te leggen.

Zoals inmiddels geweten zijn er ook al vele steden die een Charter voor een veilige schoolomgeving hebben ondertekend met de Confederatie, Bouwunie en Fema.

Het is evident dat men daarmee wil bereiken dat er geen vrachtwagens circuleren in de onmiddellijke nabijheid van de scholen in de periodes dat de scholen opstarten en stoppen.

Als leverancier zijn de betoncentrales ondergeschikt aan de bestellingen van de aannemers, die met die charters dienen rekening te houden en met de beoogde doelstellingen in het achterhoofd de bevoorradingen van hun werven dienen in te plannen.

Bij deze doen wij een oproep om in ieder geval altijd en overal zeer oplettend te zijn voor de zwakke weggebruikers en met een defensief rijgedrag bij te dragen aan ieders veiligheid.

Weet dat er in Vlaanderen reeds 61 steden een dergelijk charter hebben ondertekend. Bekijk de lijst via volgende link :https://charterwerftransport.be/deze-gemeenten-tekenden-al/

Tot op heden is dit enkel het geval in Vlaanderen, doch uit bepaalde signalen van bij onze leden in Wallonië moeten we afleiden dat een aantal Waalse steden ook plannen hebben om het zwaar vrachtverkeer bepaalde straten en wegen de toegang te ontzeggen; of dit gekoppeld is aan schoolomgevingen is nog niet duidelijk.

Er volgt volgende week een verlengde herfstvakantie maar vanaf 12 november is het terug, meer dan anders, oppassen geblazen voor de talrijke zwakke weggebruikers op de weg ! Laat ons samen die inspanning doen!

 

 

Bouwverlof en inhaalrustdagen – PC 124 Bouwbedrijf

Het bouwverlof en de inhaalrustdagen voor 2021 zijn inmiddels bepaald. Bekijk hier de lijst.

Maar hoe zit dat met de regels die men daarbij moet respecteren ? En zijn dat verplichtingen of mag men daar toch in zekere zin nog van afwijken ? Op welk niveau moet men daar dan stappen voor ondernemen en wat zijn de na te leven randvoorwaarden opdat alles wel wettelijk in orde zou zijn ? Lees het hier.

 
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd