FedBeton shortflash
Shortflash

Oktober 2020

In deze editie

Rij- en Rusttijden – Europese Verordening 1054/2020

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 15 juli onder andere een aantal beslissingen genomen over de rij- en rusttijden.

Concreet betekent dit dat Europa haar Verordening 561/2006 heeft aangepast met de onlangs genomen beslissingen vervat in Verordening 1054/2020.

De “voertuigen die gebruikt worden voor de levering van stortklaar beton” werden toegevoegd aan de lijst waarvoor elke Lidstaat autonoom KAN beslissen of er uitzonderingen worden toegestaan op de art. 5 tem. 9 en deze uitzonderingen te laten afhangen van bijzondere voorwaarden

Elke lidstaat (dus ook België) is, aangezien het om Verordeningen gaat, verplicht de inhoud van die teksten te integreren in de nationale wetgeving. Die verplichting is ingegaan voor de Belgische Staat op 20 augustus ’20. Doch zolang in België de wet niet werd aangepast moeten de bestaande regels nageleefd worden.

De kogel is dus nog niet door de kerk; het dossier is nu dus afgedaald naar het Belgische niveau.

FEDBETON gaat in overleg met de FOD Mobiliteit om na te gaan wat er mogelijk is voor de betonmixers en onder welke voorwaarden er mogelijk afwijkingen kunnen worden bekomen voor wat betreft de art. 5 tem. 9.

Er mag opgemerkt worden dat het resultaat op Europees vlak mee bereikt is door het aanhoudende lobbywerk van onze Europese Federatie ERMCO en haar leden, waartoe FEDBETON behoort.

Lees hier de geconsolideerde tekst van de Europese Verordening

Lees hier de samenvatting van de FOD Mobiliteit.

 

 

Het Charter voor Stortklaar Beton

De Federatie voor Stortklaar Beton (FEDBETON) en de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) hebben begin 2020 een charter opgesteld inzake de levering en de verwerking van stortklaar beton op de bouwwerven. Een goede uitwisseling van informatie tussen de betonproducent en de aannemer is absoluut een noodzaak om tot een kwaliteitsvol eindproduct (de betonconstructie) te komen. In dit Charter worden een aantal essentiële punten behandeld die in principe voor alle leveringen van toepassing zijn. Zowel de betonproducenten als de aannemers hebben hiertoe dit gezamenlijk document gepubliceerd.

Het Charter behandelt vier thema’s. Kort gesteld komt het hier op neer : 

 • de communicatie
  • deze gebeurt tijdig en duidelijk tussen de aannemers en de betonleveranciers
 • het veiligheidsaspect
  • de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats is van levensbelang
 • de kwaliteit
  • het BENOR-label waarborgt de conformiteit met de geldende normen
 • het milieu
  • we willen de ecologische voetafdruk beperken, we vermijden betonoverschotten en reinigen de stortgoot op een ecologische manier op de bouwplaats

Het Charter kan gedownload worden op de website van FEDBETON via volgende link: fedbeton.be/docs/M0F3O3N5G7

Weldra stuurt FEDBETON het Charter in A3 en A4 formaat onder omslag aan haar leden. Extra exemplaren zijn op een eenvoudige aanvraag te bekomen bij FEDBETON, tel 02/735.01.93, e-mail theo.servaes@fedbeton.be

 

Ladingverlies (beton) op de openbare weg

Het ladingverlies op de openbare weg steekt blijkbaar in bepaalde streken weer de kop op. De plausibele oorzaken daarvan zijn gekend. Ofwel is de mixerton niet helemaal leeg op het ogenblik dat de betonmixer chauffeur onder de toren rijdt om opnieuw geladen te worden – ofwel wordt er overladen; misschien ook met een beton in een hoge vloeibaarheidsklasse.

Het kan ook dat de betonmixer niet goed gekuist werd op de werf en er wat restanten van cementpap en grind op de openbare weg vallen…meestal is dat beperkt; maar zeker ook niet goed te praten en dus wel degelijk ook te vermijden. Dit is echter niet het ladingverlies waarover we het hier willen hebben.

We spreken over “echt ladingverlies”. Overladen en rondrijden met een overladen betonmixer is strafbaar; zowel voor diegene die het voertuig heeft geladen als voor diegene die ermee rond rijdt op de openbare weg. Het is evident dat het verliezen van de lading ten gevolge daarvan ook niet toegelaten is en ook tot fameuze boetes kan leiden – om het dan nog niet te hebben over de kost van de schoonmaakoperatie, de te vergoeden schade aan de voertuigen van andere weggebruikers, enz. waarvoor men zal moeten opdraaien.

FEDBETON roept dan ook alle betonproducenten en betonmixer chauffeurs op om aan dit aspect van onze activiteiten de nodige aandacht te besteden.

Een betonspoor op de weg oogt niet fraai en is bijzonder slecht voor het imago van onze sector en trekt alleen maar – terecht bovendien – de aandacht van de politie.

 

 

Veilig naar school met de steun van Fedbeton

Jaarlijks gebeuren er in België gemiddeld zo’n 50 dodehoekongevallen, waarvan de helft met zeer ernstige gewonden. Ieder jaar laten 10 mensen hierbij het leven. Vele slachtoffers zijn jongeren tussen 11 en 20 jaar oud.

Redenen genoeg dus om blijvend aandacht te schenken aan deze problematiek, zeker bij het begin van het schooljaar.

FEDBETON kwam in contact met de Lierse scholengroep HeLiKs, die voor hun jaarlijkse opleidingsdag rond verkeersveiligheid nog op zoek waren naar bedrijven die gedurende 3 dagen een vrachtwagen ter beschikking wilden stellen.

Onze leden Transportbeton De Beuckelaer, AC Materials en Inter-Beton waren onmiddellijk bereid hun medewerking te verlenen aan dit initiatief. “Als we hiermee al is het maar 1 ongeval kunnen vermijden, dan is deze actie al voor 200% geslaagd”, was de eerste reactie van Emile Vertongen, bedrijfsleider van Transportbeton De Beuckelaer met vestigingen in Schoten en Boom.

En zo werden op 28, 29 en 30 september meer dan 500 scholieren uit het 1ste secundair (11 à 12 jarigen) een mooie ervaring rijker. De scholieren konden eens vanop de plaats van de chauffeur ervaren wat deze allemaal ziet, en vooral wat deze vanuit die positie allemaal NIET ziet. “De scholengroep is Fedbeton en vooral de deelnemende bedrijven erg dankbaar. Jullie engagement betekent een enorme meerwaarde om de dode hoek realistisch voor te stellen”, zegt Stéphane Du Jardin, beleidsmedewerker van de scholengemeenschap HeLiKs-Lier.

Is hier een jaarlijkse traditie in de maak … ?

Bekijk hier de poster

 


 

Folder “Hoe beton voorschrijven?“

In de editie 2019 van deze folder over de NBN EN 206 & de NBN B 15-001 waren enkele kleine foutjes geslopen.

Gezien de voorraden van deze folder uitgeput zijn, is een herdruk nodig en die enkele schoonheidsfoutjes zijn er dus nu uitgehaald.

Begin oktober stuurt FEDBETON een exemplaar van de nieuwe folder onder omslag aan haar leden. Enkele extra exemplaren zijn op een eenvoudige aanvraag te bekomen bij FEDBETON, tel 02/735.01.93, e-mail theo.servaes@fedbeton.be

Onze leden kunnen deze folder ook laten ‘personaliseren’ met hun bedrijfsgegevens. Alle info daaromtrent staat vermeld in de omzendbrief die zich in de omslag bevindt bij de documenten.

De digitale versie van de geconsolideerde norm NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018 : 2018 (beter bekend als het document dat onze leden kregen bij de voorstelling in van de norm Wemmel) is down te loaden via het NBN via deze link.

 
 
FedBeton
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd