FedBeton shortflash
Shortflash

Juni 2020

In deze editie

Het Charter voor Stortklaar Beton

De Federatie voor Stortklaar Beton (FEDBETON) en de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) hebben begin 2020 een charter opgesteld inzake de levering en de verwerking van stortklaar beton op de bouwwerven. Een goede uitwisseling van informatie tussen de betonproducent en de aannemer is absoluut een noodzaak om tot een kwaliteitsvol eindproduct (de betonconstructie) te komen. In dit Charter worden een aantal essentiële punten behandeld die in principe voor alle leveringen van toepassing zijn. Zowel de betonproducenten als de aannemers hebben hiertoe dit gezamenlijk document gepubliceerd.

Het Charter behandelt vier thema’s. Het eerste deel is gewijd aan de communicatie tussen de aannemers en de betonleveranciers. Het is belangrijk om tijdig te communiceren in 2 richtingen en dit vóór aanvang van de werken.
Daarna is er het veiligheidsaspect dat in het Charter sterk wordt benadrukt. Het is van wezenlijk belang de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats na te leven.
Het derde punt van het Charter handelt over de kwaliteit: stortklaar beton voorzien van het BENOR-label waarborgt de conformiteit met de geldende normen.
Tot slot is er het laatste punt van het Charter, dat gaat over het milieu, met de wil om de ecologische voetafdruk te beperken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van betonoverschotten door de juiste hoeveelheid te bestellen en de mogelijkheid om de stortgoot op een ecologische manier schoon te maken op de bouwplaats.

Dit akkoord tussen beide Federaties kan als historisch worden bestempeld, en heeft als groot doel een wederzijds begrip én een goede versterkte communicatie te creëren tussen betonleverancier en aannemer.

Dit Charter kan zeker dienen als leidraad voor de samenwerking tussen de betonproducenten en de aannemers. Maar we raden alle betrokken toch aan om werf per werf op regelmatige basis overlegmomenten te organiseren om een en ander in goede banen te leiden.

Het Charter kan gedownload worden op de website van FEDBETON

Ook papieren versies zijn op een eenvoudige aanvraag te bekomen bij FEDBETON, tel 02/735.01.93, e-mail theo.servaes@fedbeton.be

 

 

Beton voor geotechnische toepassingen

In onze shortflash van oktober 2019 berichtten we u reeds over de bijzondere maatregelen die de nieuwe betonnorm oplegt met betrekking tot de beperking van het risico op Alkali Silica Reactie (ASR).

Een andere “nieuwigheid” gaat over beton voor bijzondere geotechnische werken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan beton voor diepwanden of paalfunderingen. In bijlage D van de betonnorm worden een aantal bijkomende bepalingen opgenomen met betrekking tot de samenstelling en prestaties van dergelijke betontypes. Deze bijlage is normatief en men is dus verplicht deze toe te passen.
Deze eisen hebben onder meer betrekking op een verhoogd minimaal cementgehalte (bvb 380 kg/m³ voor beton met Dmax 22mm voor diepwanden) en een minimaal gehalte aan fijne deeltjes.

Hoewel deze bijkomende eisen op zich niet nieuw zijn (ze waren reeds opgenomen in andere Europese normen), stellen onze leden zich toch wel wat vragen over de praktische gevolgen hiervan.

FEDBETON heeft daarom een technische nota gepubliceerd die u op onze website kan terugvinden.
klik hier

 

 

De Kilometerheffing – nieuwe tarieven in Vlaanderen en Brussel vanaf 1 juli 2020

Het ligt nog tamelijk fris in het geheugen – het moment dat de overheid besliste om een tol per afgelegde kilometer te heffen; dat ving aan op 1 april 2016 en is in België ingevoerd in de 3 Gewesten voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton MTM voor het goedervervoer en voertuigen van categorie N1/BC.

Alle vrachtwagens die op de Belgische autosnelwegen en nationale hoofdwegen rijden moeten daarom een steeds ingeschakelde OBU (On Board Unit) aan boord hebben.

De tarieven zijn per Gewest vastgelegd....en iemand die van Arlon naar Oostende zou rijden, zou dan ook nadien 3 facturen in de bus krijgen. Gelukkig doen we dat niet met een gevulde betonmixer. wink

De tarieven in Vlaanderen en Brussel worden per 1 juli ‘20 wederom opgetrokken.
In Wallonië gebeurt dergelijks steeds op 1 januari.

In Vlaanderen is er ook nog een bijkomende aanpassing aan het basistarief en gewichtsparameter, zoals beschreven in Art 31 van het programmadecreet van 20/12/2019.

 

 

De Algemene Vergadering van 9 juni ’20 van de vzw FEDBETON

Omwille van het Corona-virus, dat nog steeds aanwezig is, heeft de Raad van Bestuur na wijs beraad beslist om de Algemene Vergadering van 9 juni ‘20 via een teleconferentie van de Raad van Bestuur te organiseren. De leden kregen daartoe de uitnodiging met agenda en de meeste relevante informatie toegestuurd per e-mail op 30 april ’20. Desgevallend konden ze hun volmacht geven aan een Bestuurder van hun keuze. Inderdaad, de risico’s om een grote groep mensen uit te nodigen in een vergaderzaal en daarna een gezellige netwerking te organiseren voor meer dan 100 deelnemers, waren te groot.

De AV is gehouden volgens de voorziene planning. Conform de statuten was de Assemblée geldig samengesteld en kon ze beslissingen nemen. Zo werd verslag uitgebracht over de werking gedurende het jaar 2019 en het Verslag der Controle van de Bedrijfsrevisor voorgelezen – de Bestuurders kregen ontheffing van hun verantwoordelijkheden voor het voorbije werkingsjaar.

De begroting 2020 en de bijdrage 2020 werden unaniem goedgekeurd.

Vijf Bestuurders, waarvan het mandaat in 2020 afliep, werden opnieuw benoemd. Het betreft Mevrouw Marie-Sophie Foucart en De Heren Thierry Beirens, Herman De Backker, Marc Jonckheere en Guy Lejeune, die allen opnieuw een mandaat krijgen voor 3 jaar. Daarmee zijn alle 15 mandaten ingevuld.

Hopelijk kunnen we in 2021 terug een groepsfoto maken zoals in Hof ter Musschen in 2019.

Hof ter Musschen in 2019
 

 

Het Activiteitenverslag 2019 van FEDBETON

Het Activiteitenverslag 2019 werd onder omslag opgestuurd aan alle leden; normaliter is dit één van de documenten die fysiek overhandigd worden op de AV; maar dat was dit jaar onmogelijk omwille van de inmiddels gekende uitzonderlijke toestand.

Leden die een extra exemplaar wensen kunnen dit op éénvoudig verzoek verkrijgen bij Theo Servaes.
Het is ook te lezen op de homepage van onze website: fedbeton.be

De firma’s die hun foto’s graag in het volgende verslag willen, gaan nu best reeds op pad met een goed digitaal toestel zodat ze hun mooie foto’s (minstens 1 MB) kunnen maken en doorsturen tegen ten laatste 15 november ‘20. De ideale periode om die foto’s te trekken is nu aangebroken.

Zorg steeds dat de arbeiders hun PBM’s dragen; FEDBETON heeft reeds veel mooie foto’s moeten weigeren omwille van het niet-dragen van de PBM’s (eigen personeel en mensen op de werf).

 

 

Opleiding betonmixer chauffeur en betonpomp bedienaar

Dit voorjaar zijn de opleidingssessies niet helemaal kunnen verlopen zoals ze in de kalender waren ingepland; spijtig genoeg.

De Corona-crisis heeft flink wat roet in het eten gegooid…in elk opzicht en dit zowel voor PC 124 Bouw als voor de Zelfstandigen; zowel voor de BMC als de BPB én dat in beide landstalen.

De onderbroken of afgelaste sessies zullen op latere datum worden verdergezet of opgestart.

BMC en BPB - PC 124 - VLAANDEREN

Inmiddels is er ook een bijzonder belangrijke wijziging te noteren : VDAB is niet langer een partner in het opleidingsdossier. Tot voor kort gingen de lessen in Vlaanderen voor PC 124 (én ook de zelfstandigen) door in de opleidingscentra van VDAB (Rekkem, Temse en Herentals). Vaak namen de firma’s uit de sector rechtstreeks contact met VDAB om hun arbeider in te schrijven.

Sinds 1 mei jongstleden is Tecno Bouw de nieuwe (en enige) opleidingspartner voor Vlaanderen; dit in samenspraak met Constructiv en FEDBETON. Het heeft dus geen zin meer nog langer contact te leggen met de medewerkers van de VDAB in de centra.

Tecno Bouw zal de basis- en refresh-opleidingen voor Betonmixer chauffeurs en Betonpomp- bedienaars op regelmatige tijdstippen aanbieden op 3 verschillende locaties (Kortrijk, Sint-Niklaas en Geel).

Tot 30 juni is de inschrijvingsprocedure voorbehouden** (zie verder) aan de firma’s (PC 124 Bouw) wier arbeiders hun opleiding dit voorjaar door het Corona-virus werd gecanceld. Vanaf 1 juli kunnen de andere arbeiders ook ingeschreven worden; dit alles dient online te gebeuren via de website van Tecno Bouw (tabje “over onze opleidingen” en “aanbod”).

Voor (her)inschrijvingen of vragen kan u alvast terecht bij :
• Mevr. Lie Van Opstal, Opleidingsadviseur, Lie.vanopstal@tecnobouw.be, 014/63 95 81
• Dhr. Dirk Bulens, Coördinator, dirk.bulens@tecnobouw.be, 0476/20 49 94

Belangrijke mededeling voor alle attesten (PC 124 & Zelfstandigen) :
De geldigheid van de attesten, strekkende tot 30 juni 2020, wordt met een jaar verlengd zodoende dat de personen in kwestie dit najaar en de volgende winterperiode een opfrissings-bijscholingscursus kunnen volgen. Aan deze uitzonderingsmaatregel is 1 jaar tijd gekoppeld; dit om uitsluitend de organisatorische problemen van timing en aanbod op te vangen; deze attesten worden onherroepelijk ingetrokken op uiterlijk 30.06.2021. Dit betekent echter niet dat er sessies worden georganiseerd in april, mei of juni 2021. Wie bv. tot 15 april ‘21 wacht om in te schrijven komt er zeker bekaaid van af want de kans dat er nog in mei/juni ’21 refresh-lessen worden ingepland is nihil. Het is opzettelijk daarom dat de voorkeursbehandeling** (zie boven), om in te schrijven voor 30.06.2020, bestaat.

Speel dus op zeker want het niet tijdig bijwonen van een opfrissings-bijscholingscursus houdt in dat men de volledige opleiding opnieuw dient te volgen en te slagen voor de testen.

Wie zijn de loketten ? Nog even herinneren :
• Tecno Bouw : voor PC 124 Bouw
• FEDBETON : voor zelfstandigen

BMC en BPB - PC 124 - WALLONIE

Voor de Franstaligen onder ons wijzigt er niets; FOREM blijft onze opleidingspartner.

 
Kalenders :

Vlaanderen:
• PC 124 : zie Tecno Bouw
• Zelfstandigen : zie Technisch Advies FEDBETON

Wallonië:
• PC 124 : zie Technisch Advies FEDBETON
• Zelfstandigen : zie Technisch Advies FEDBETON

 

FEDBETON wil zeker deze mogelijkheid aangrijpen om alle medewerkers van VDAB expliciet te danken voor hun jarenlange inzet voor onze opleidingen. Dank U Ben Verheyen, Filip Van De Winckele & Peter Van Den Driessche (Lesgevers), Inga Leten (Herentals), Magda Kusters (Rekkem), Claudia Braem & Nancy Dufoort (Temse), Ellen Albrechts en Katrien Brandts (die het beheer deden sinds ca. jan. 2019); en lang daarvoor reeds Omer Vandenrijt en Mieke Sarrechia en Kristof Waelkens. Aan allen onze oprechte en welgemeende dank voor jullie toewijding sinds de aanvang der lessen in 2005!

 

 
 

Bouwvakantie zomer ’20 - sluiting burelen FEDBETON

Het secretariaat van FEDBETON sluit zijn deuren deze zomer van 18 juli tem. 2 augustus ‘20. Telefonisch blijven wij voor onze leden en partners echter steeds bereikbaar voor het oplossen van acute belangrijke problemen. FEDBETON wenst iedereen een deugddoende vakantie !

 
 
 
 
FedBeton
Copyright © 2018 Fedbeton. All rights reserved.

powered by phpList 3.3.3, © phpList ltd